Kalite Belgelendirme

  SROM 8008 Medya Kalite Belgesi

SROM 8008 NEDİR?
Medya sektörü yönetim sistemleri, teknolojileri ve özellikle de internet ve medyanın gelişiminin toplumsal iletişim biçim ve süreçlerine; medya ve iletişim sektörlerine dair sonuçlarının kuramsal perspektifler içinde incelenip değerlendirilmesi standardıdır. ISO 9001 tabanlıdır.
SROM 8008 MEDYA YÖNETİMİ KAPSAMI NEDİR?
•Kalite Yönetim Sistemi
•Medya Yöneticiliği
•Medyada İnsan Kaynağı
•Medya için İçerik Stratejileri Belirleme
•Medyada Değişen Talep ve Beklentiler
•Medyada Kullanıcı Katılımı Yönetimi
•Medyada Değerler Zinciri ve İş Modelleri

  SSMS 5188 Özel Güvenlik Kalite Belgesi

SSMS 5188 NEDİR?
Günümüzde giderek artan riskler evvelce alınmış olan güvenlik tedbirlerini yetersiz kıldığı gibi zaman içerisinde gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı oluşabilecek risklere hazırlık seviyesinde yapılacak müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde göz ardı edilemeyecek azalmalara neden olacaktır. Bu bağlamda özel bir Standard SSMS 5188 Güvenlik Hizmetleri Sektörü Kalite Yönetim Standardı oluşturulmuştur.
SSMS 5188 İÇERİĞİ NEDİR?
•Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı,
•Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
•Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,
•Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı,
•Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı,
•Doğal afetlerin meydana gelmesi halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı,
•Görev yapan personele firmaları tarafında veya sizler tarafından tahsis edilen teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,
•Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı,
•Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı,
•Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
•Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı
•Risk Analizi.

  FP 15500 Mobilya Kalite Belgesi:

Mobilya Üretim Kalite Yönetim Sistemi:
FP 15500 standardı, mal ve hizmet üretimi arasındaki farkları, girdi-süreçleme-çıktı-geribildirim aşamalarından oluşan üretim sistemi modelini, değer yaratma yollarını, üretim sistemi türlerini, stoksuz üretim sistemini, üretim yönetimi tanımını ve üretim yönetiminin çağdaş boyutlarını ele alan mobilya sektörüne yönelik klavuzluk eden özel bir standarttır.
-üretim kavramını, mal ve hizmetler arasındaki belirgin farkları,-birbirlerine bağlı aşamalardan oluşan üretim sistemini ve başlıca değer yaratma yollarını,
-tek üretim sistemini,
-parti üretim sistemini,
-akıcı üretim sistemini,
-sürekli üretim sistemini,
-kitle üretim sistemini,
-grup teknolojisi üretim sistemini,
-geleneksel üretim sistemlerinden bütünüyle farklı bir yaklaşım olan -JIT stoksuz üretim sistemini,
-üretim yönetiminin tanımını, sorumluluk alanlarını ve çağdaş boyutlarını biliyoruz.
Mobilya üretim sistemi, makine, araç-gereç, malzeme, enerji, işgücü, zaman gibi girdileri, mal ve hizmet şeklindeki çıktılara dönüştüren ve sonuçları geribildirim kanalıyla görüntüleyen bir süreçtir. Mobilya üretim sistemi, işletmenin iç ve dış çevresiyle etkileşim içindedir. Mobilya üretim sistemini, ekonomi, devlet düzenlemeleri, rekabet, teknoloji ve diğer dış çevre koşulları olumlu ve olumsuz biçimde etkiler. Üretim süreci, girdileri, dönüşüm sürecini, çevre etkilerini görüntüleyen, standartlarla karşılaştırıp girdiler üzerinde, dönüşüm süreci üzerinde ve çıktılar üzerinde düzeltici kararlar alınmasını sağlayan alt sistemlerden oluşur.
Girdileri, işletmenin hedef pazarına uygun çıktılara dönüştürmekten sorumlu olan üretim yönetimi, bütün örgütlerin en temel işlevlerinden biridir. Mobilya üretim yönetimi kavramı; üretim stratejisi, dönüşüm sürecinin tasarımı, stok kontrolü, üretim planlaması ve programlaması gibi birçok alt konuyu içerir. Mobilya üretim yönetiminin pazarlama, finans, muhasebe, personel, yönetim bilgi sistemi ve mühendislik gibi diğer işlevleriyle çok yakın ilişkileri ve etkileşimleri vardır.

  ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi:

ULUSLARARASI EĞİTİM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ITMS 4004 NEDİR?
ITMS 4004 standardı ‘eğitim yetenekleri’ konusunda faydalı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda eğitim yönetim belgelendirmenin önemini ve değerini de ortaya koymaktadır. ITMS 4004 standardı, eğitim yönetim belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içermektedir. Standart belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli gereklilikler doğrultusunda eğitim yönetim belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.
NEDEN ITMS 4004?
Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve Kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir. Bugün Kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise bir çok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Her geçen gün daha fazla firma , bir uzman ile birlikte iş yapmanın ön şartı olarak, o eğitim yönetimin yetkinliğine ilişkin kanıt olan uzmanlık belgesini talep etmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği gibi yönetim sistem belgeleri müşteriler için olduğu kadar kişilerin kendileri için de önem taşımaktadır. Bu belgeler kişilere uluslararası pazarların kapılarını açarken, firmalara da kalitede süreklilik için verilen sözü temsil etmektedirler. Bir konuda alınan sertifikanın güvenilirliği için belgelendirme hizmetini saygın bir kuruluştan almak gereklidir. Bu Standart kuruluşun saygınlığını ortaya koymaktadır.
ITMS 4004 AMACI NEDİR?
ITMS 4004 Uluslar Arası Eğitim Yönetim Sistemi Standardı; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 10002 v.b. kalite standartları gibi eğitim yönetim belgelendirmesi yapan kuruluşların uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme işlemlerinin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası seviyede de kabul edilirliğini kolaylaştırmaktır.

  ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi:

ISO 28001 NEDİR?
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmıştır ve birçok sektörde, tedarik zincirinin halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz olarak etkiler. Bu tür kuruluşlar için tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 v.b. gibi yönetim sistemleri ile entegre ederek, tedarik zinciri risklerin etkin yönetilmesini sağlamak ister.
ISO 28001 BELGESİNİ KİMLER ALIR?
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi her büyüklükteki kuruluştan, uluslar arası büyüklükteki global kuruluşlara, fabrikalardan, servis depolama veya taşıma hizmeti veren firmalara, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında olan firmalara kadar herkes alabilir.
ISO 28001 FAYDALARI NELERDİR?
• Uygun Tedarik Dilinin ve yapısının oluşması
• Ürün ve hizmet kalitesinin artması
• Maliyetlerin azalması
• Kâr artışı
• Verimlilik artışı
• Etkinlik artışı
• Rekabet gücü ve pazar payı artışı
• Çalışma hayatının kalitesinin artması
• Kültür değişimi
• Müşteri (dış) tatmini
• Çevresel kalite anlayışı
• Tedarikçilerin kalitesinin artışı.

  BCP 2000 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi:

BCP 2000 QUALITY

BCP 2000 NEDİR?
BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamaları kalite yönetimi kavramı:İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusu olabilmektedir. İnşaat sektöründe hem bir ürün meydana getirilmekte hem de bu ürünü oluştururken bir hizmet sunulmaktadır. Ürüne yönelik anlayışlardan biri Garvin’e aittir ve Garvin kalitenin sekiz boyutunu, performans, özellikler, güvenilirlik, uygunluk, dayanıklılık, servis edilebilirlik, estetik ve algılanan kalite olarak belirlemiştir. İnşaat sektöründe ürün olan bina, bu kalite boyutları açısından incelendiğinde kaliteli bina kavramının anlamı da ortaya çıkmaktadır. BCP bu ihtiyaçları karşılamaya çalışan BCP 2000 QUALITY yönetim sistem standardı alt yapısı ile oluşturulmuş sektörel bir standarttır.
BCP 2000 GELİŞİMİ NASILDIR?
“Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarının Tümü’ nü Karşılama: Kalite ve Müşteri tatmini”. Bu kriterde başarılı olmak için müşterilere istedikleri kalitede ürün ve hizmeti daha ucuza ve daha kısa sürede ulaştırmak gerekmektedir. Ülkemizde inşaat sektöründe kalite ile ilgili çalışmalar, artan rekabet sonucu bu kavram ve teknikleri uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, 1990 sonrası başlamış ve özellikle yurtdışında faaliyet gösteren firmalar, bu konu üzerine hassasiyet göstermişlerdir. Ancak genel olarak bakıldığında, Sektördeki standart eksikliği, üst düzey katılımın sağlanamaması, motivasyon eksikliği, kalite yönetiminden ne elde edileceğinin sorgulanmaması, Türkiye genelindeki klasik organizasyon yapısı (değişimi engelleyen tutucu yapı), iletişim sorunları, çalışanların katılımının sağlanamaması, tedarikçilerin kalite ile ilgili çalışmalara dahil edilememesi, değişim için gereken alt yapı eksikliği (teknik araçlar vb), eğitimin üst yönetim düzeyinde kalması gibi nedenler inşaat sektöründe kalite yönetimi uygulama problemlerini oluşturmaktadır.

  TL 9000 Telekomunikasyon Kalite Belgesi:

TL 9000 NEDİR?
TL 9000 Telekomünikasyon Yönetim Sistemi (Telecommunications Management System), Telekomünikasyon sektörünün yönetimi, ürün gerçekleştirme yapısına yönelik hazırlanmış ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Şartları alt yapısı ile oluşturulmuş standarttır. ISO 9000 gereksinimlerini, Madde 4.21: Müşteri Memnuniyeti ve Sürekli İyileşme şartları gereği ek bir element ve sektörün donanım, yazılım, donanım, yazılım, servis ile sistem ve ölçüm gereklerini ve hizmet alanlarındaki çeşitli gereksinimlerini şekillendiren 83 eklentiyi birleştirmiştir. TL-9000 Telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, sevkiyatı, kurulumu ve sürekliliği için kalite sistem gereksinimlerini tanımlar.
TL 9000 AMACI NEDİR?
Bilişim ve İletişim dünyasının en vazgeçilmez ve önemli sektörlerinden olan Telekomünikasyon sektörü, tasarım, üretim, yazılım, donanım ve servis hizmetlerinde kalite yönetim sistem şartlarını sağlamaktır.
TL 9000 BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?
TL 9000 Telekomünikasyon Yönetim Sistemi Belgesini, telekomünikasyon sektörü üreticileri, hizmet sağlayıcıları, telekomünikasyon sektörüne tedarik sağlayanlar alabilirler.

  AZOTEX® Güvenilir Tekstil Belgesi

AZOTEX STANDARDI NEDİR?
Azotex, tekstil üretiminde, ürünlerle alakalı iş akışlarındaki hammaddelere, ara ürünlere ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim test ve sertifikalandırma gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir Standart sistemidir. Bu sistem Azo boyar kontrolleri, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının birleştirilmesi düşüncesi ile geliştirilmiştir. Mevzuatlar gereği belirli miktara kadar sınırlandırılmış, yasaklanmış, sağlık fonksiyonlarını etkileyecek veya bozacak kimyasal içeriği kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini kapsamaktadır.
KİMLER AZOTEX BELGESİ ALIR ?
Azotex Standart, tekstil sektöründe yer alan üreticiler için geliştirilmiştir. Tekstil üreticileri ürünlerin sağlıklı, güvenliği ve ekolojik çevre uyumlarını global tüketiciye sunmak için Azotex Standart almaktadırlar. Azotex standart kişilere verilen bir sertifikasyon olmayıp, tekstil sektörü üreticileri ve ilişkili sektörlerde yer alan kuruluşlara verilir. Tekstil, Hazır giyim, Deri Sanayi, Mobilya, Kumaş üreticileri, Tekstil ithalat, İhracatçıları, Ayakkabı v.b. sektörleri içermektedir. Bu zincirde yer alan tüzel kişilikler, şahış firmaları ve esnaflar bu belgelendirmeden faydalanırlar.
AZOTEX EKOLOJİK TEKSTİL STANDART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?
Azotex Standart için fiyat talimatı gereği söz konusu ürün için önceden belirlenmiş fiyatları kuruluşunuz değerlendirir. Uygulama kararı verildikten sonra İntersistem Teknik Azotex Sözleşmesi imzalanır. Azotex Standart Başvuru Formu ile Başvuru yapılır.Azotex Standart başvurusu 2 şekildedir:1-Azotex Testleri Başvurusu,2-Azotex Standart Belgelendirme ve Azotex Arma Kullanım Başvurusu Şeklindedir